Rewitalizacja otoczenia kaplicy św. Bernardyna

 

 

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu: Ułatwienie mieszkańcom gminy Przecław dostępu do obiektu lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez wykonanie robót zewnętrznych w jego otoczeniu  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w  ramach inicjatywy LEADER”

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: zabytek poddany pracom konserwatorskim i restauratorskim

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia N.M.P w Przecławiu zrealizowała projekt pn. „Wykonanie robót zewnętrznych w otoczeniu zabytkowej Kaplicy Św. Bernardyna w Przecławiu”. Projekt zrealizowany został zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00643-6935-UM0910959/17 zawartą w Rzeszowie pomiędzy Województwem Podkarpackim a Parafią 14.11.2018r.

Operacja zrealizowana została w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Zachowanie dziedzictwa Lokalnego.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty został cel: Ułatwienie mieszkańcom gminy Przecław dostępu do obiektu lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez wykonywanie robót zewnętrznych w jego otoczeniu. Realizowana operacja pozwoliła osiągnąć cel szczegółowy główny dla poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

Cel został osiągnięty poprzez następujące wskaźniki jego realizacji:

  • Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim – 1 szt.

W ramach zadania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P w Przecławiu przyznana została na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pomocy pomoc w wysokości 51 935,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych zero groszy 00/100).

 

Brak możliwości komentowania.