Zapytanie ofertowe – wykonanie robót przy kościółku św. Bernardyna

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. WNIEBOWZIĘCIA N.M.P.

39-320 PRZECŁAW

 1. KOLEJOWA 11

NIP 817-16-47-712  REGON 040063104

 

 

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Tryb zamówienia: zgodnie z postanowieniami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej PZP.

 

Nazwa zadania:

 

WYKONANIE ROBÓT ZEWNĘTRZNYCH W OTOCZENIU ZABYTKOWEJ KAPLICY Św. BERNARDYNA
W PRZECŁAWIU

Wspólny Słownik Zamówień:

 • Kod CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
 • Kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
 • Kod CPV 45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

 

Załączniki do Zapytania ofertowego:

 

 • Załącznik nr 1. Formularz ofertowy
 • Załącznik nr 2. Wykaz wykonanych robót budowlanych.
 • Załącznik nr 3. Dokumentacja techniczna.
 • Załącznik Nr 4. Przedmiary robót.
 • Załącznik nr 5. Wzór umowy.
 • Załącznik nr 6. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.

 

1. Nazwa, adres, strona internetowa Zamawiającego

 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia N.M.P.

39-320 Przecław, ul. Kolejowa 11

 

Regon                                               040063104

NIP                                                    817-16-47-712,

Telefon                                             (17) 581 01 10

Adres strony internetowej             www.przeclaw.diecezja.tarnow.pl

 

 

 1. Nazwa, adres, strona internetowa Pełnomocnika

 

Gmina Przecław

 1. Kilińskiego 7,

39-320 Przecław,

 

Regon                                               690581927, 

NIP                                                    817-19-799-11,

Telefon                                             (17) 581 31 19

Faks                                                  (17) 581 31 16

Adres strony internetowej             www.przeclaw.org

Adres poczty elektronicznej:        urzadmiejski@przeclaw.org

 

 

3. Tryb udzielenia zamówienia publicznego

 

 1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone zgodnie z art. 4 pkt 8 uPzp.
 2. Zapytanie zostało zamieszczone

 

4. Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, polegających na: „Wykonaniu robót zewnętrznych w otoczeniu zabytkowej Kaplicy Św. Bernardyna w Przecławiu”. Obejmuje następujące elementy robót:

 

 1. Roboty zewnętrzne: ogrodzenie.

/W ramach zadania należy rozebrać stare ogrodzenie a w jego miejsce wykonać nowe. Nowe ogrodzenie będzie stalowe, o stalowych przęsłach i betonowych cokołach i deskach cokołowych. Wykonane zostaną 2 furtki. Furtki wykonane zostaną w takiej samej konstrukcji jak ogrodzenie.

 1. Roboty zewnętrzne: chodniki, pochylnia, odboje, ławki.

/W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa i budowa komunikacji pieszej którą stanowić będą chodniki, dojścia i odboje. Wykonane zostaną one z kostki betonowej gr. 6 cm.

Wykonać należy następujące warstwy:

-kostka betonowa gr. 6 cm,

-podsypka piaskowo-cementowa gr. 5 cm

-warstwa odcinająca z piasku gr. 20 cm.

Nawierzchnia komunikacji, dojścia i odboje ograniczona zostanie obrzeżami chodnikowymi. Powierzchnia komunikacji pieszej wyniesie 48m2. Zamontowana zostanie balustrada pochylni z rur stalowych oraz ławki stalowo-drewniane (6 szt.) oraz dwa stojaki do flag (podstawa granitowa, uchwyty ze stali nierdzewnej dla 3 szt. flag)/.

 1. Roboty zewnętrzne: trawnik

/Na pozostałej części działki należy wykonać trawniki dywanowe siewem/.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do zapytania ofertowego:

 • Dokumentacja techniczna – załącznik nr 3
 • Przedmiar robót – załącznik nr 4

Przedmiar robót obejmuje wszystkie prace związane z wykonaniem całości zamówienia, jednakże ma on jedynie charakter informacyjny, przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac niezbędnych do realizacji zamówienia, przewidzianych w dokumentacji projektowej i niniejszym dokumencie.

 

Niniejsza inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

 
   

                                                  \      

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

5. Termin wykonania zamówienia

 

Termin rozpoczęcia realizacji zadania od dnia podpisania umowy do dnia 15.11.2019r.

 

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie muszą dołączyć do oferty wykonawcy.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego, a dotyczące:

 

 1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

                Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

 1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

                Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

 1. zdolności technicznej lub zawodowej;

Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże:

 • wykonanie co najmniej 2 (dwóch) robót budowlanych o wartości nie niższej niż brutto 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesięciu tysięcy złotych) brutto każda z tych robót wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegających na zagospodarowaniu terenu (budowie, przebudowie, remoncie ogrodzeń, chodników, placów itp.). Zamawiający zaakceptuje również referencje, z których będzie wynikało, że wykonawca zrealizował inne zadanie inwestycyjne a w  ramach tego zadania było między innymi wykonanie robót w zakresie zagospodarowania terenu na kwotę  nie niższą niż brutto 50.000,00 zł.

W wykazie robót budowlanych należy podać: nazwę obiektu budowlanego, wartość wszystkich robót budowlanych, datę wykonania zgodnie z protokołem odbioru, podmiot, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

 

 

UWAGA:

1.     Zamawiający zastrzega, iż na potwierdzenie spełnienia warunku doświadczenia Wykonawca zobowiązany jest wykazać wykonanie minimum dwóch zadań o zakresie opisanym powyżej.

2.     W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 22a PZP minimum jeden wykonawca albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie powinni spełniać warunek doświadczenia. Konieczność ich spełniania odnosi się do konsorcjum jako całości, nie do jego poszczególnych członków.

3.     Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przelicza wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów o ich wykonanie.

 

 

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje do wykonania niniejszego zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

 • jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, a ponadto odbyły co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.

Wykaz wykonanych robót budowlanych stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.

 

7. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

 

 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający oraz Wykonawcy mają obowiązek przekazywać wyłącznie na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną (adres Pełnomocnika: Gmina Przecław ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław, tel. 17 22 76 710, fax 17 58 13 116 adres email: urzadmiejski@przeclaw.org, godziny pracy urzędu), za wyjątkiem złożenia oferty, gdzie zastrzeżona jest forma pisemna.
 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej ma obowiązek potwierdzić fakt otrzymania faksu.
8. Osoby ze strony zamawiającego uprawnione do porozumienia się z wykonawcami.

 

Zamawiający wyznacza następujące osoby do porozumiewania się z Wykonawcami, w sprawach dotyczących niniejszego postępowania:

 

– w zakresie przedmiotu zamówienia             Dawid Pas

17/227 67 24, dpas@przeclaw.org

                                                                              Bożena Klaus-Frańczak

17/ 227 67 12, bklaus@przeclaw.org

                                                                                     Gmina Przecław

                                                                                     39-320 Przecław, ul. Kilińskiego 7

 

9. Termin związania ofertą

 

 1. Wykonawca jest związany ofertą do czasu zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 

10. Opis sposobu przygotowania ofert

 

1.Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 1. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców), zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy – jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez osoby do tego upoważnione. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

 

 1. Oferta winna zawierać następujące dokumenty:

1) Wypełniony formularz ofertowy wg załącznika nr 1 do zapytania ofertowego

2) Wykaz wykonanych robót budowlanych wg załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

3) Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wg załącznika nr 6 do zapytania ofertowego.

 

 1. Ofertę należy umieścić w kopercie

a/ koperta zaadresowana na adres Pełnomocnika:

    Urząd Miejski w Przecławiu

 1.                Kilińskiego 7

                                                                   39-320 Przecław

oraz opisana:

Oferta w ramach zamówienia publicznego poniżej 30 000,00 Euro na:

 „Wykonanie robót zewnętrznych w otoczeniu zabytkowej Kaplicy Św. Bernardyna w Przecławiu”

 

                               Nie otwierać przed dniem: 26 luty 2019r. do godz. 1030

 

b/ koperta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy

 

 1. Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.
 2. Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu składania ofert. Zmiany należy złożyć wg takich samych zasad, jakie obowiązują przy składaniu oferty, z dopiskiem: „Zmiana oferty”.
 3. Wykonawca ma prawo wycofać ofertę przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty musi wpłynąć do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
 4. Wykonawca ma możliwość uzyskania wszelkich możliwych informacji i dokładne zaznajomienie się z przedmiotem zamówienia.
 5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty.
 6. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
 7. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji działalności gospodarczej.

 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
 1. Składanie ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Pełnomocnika tj.

Urząd Miejski w Przecławiu

 1. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

(sekretariat-pokój Nr 10)

 

Termin złożenia oferty do 26 luty 2019r do godz. 1000 .

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt. 1 niniejszego rozdziału, zostaną zwrócone Wykonawcom niezwłocznie.

 1. Otwarcie ofert

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Pełnomocnika tj.

Urząd Miejski w Przecławiu

 1. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

Sala Narad – II piętro

 1. Termin otwarcia ofert: 26 luty 2019r o godz. 1030

 

12. Opis sposobu obliczania ceny oferty.

 

 1. Należy podać cenę brutto za całość zamówienia (cena winna obejmować wszystkie koszty).
 2. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu ofertowym ceny za realizację przedmiotu zamówienia (wg załącznika nr 1 do zapytania ofertowego).
 3. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN cyfrowo do dwóch miejsc po przecinku i słownie. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy.
 4. Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe określone przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa. Na etapie składania ofert Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysu ofertowego.

Kosztorys ofertowy na kwotę podaną w ofercie zostanie złożony przez Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w dniu zawarcia umowy.

 1. Wszystkie wartości powinny być naliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
 3. Zamawiający dokona w tekście oferty ewentualnych poprawek oczywistych omyłek pisarskich takich jak:
 • widoczna mylna pisownia wyrazu,
 • ewentualny błąd gramatyczny,
 • niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części,
 • rozbieżności pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie.
 1. Zamawiający w obliczeniach zawartych w ofercie dokona poprawek oczywistych omyłek rachunkowych (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek), takich jak błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. W celu ustalenia prawidłowego wyniku działań matematycznych, za poprawne Zamawiający uzna ceny jednostkowe netto/brutto wskazane w ofercie, które posłużą do dalszych obliczeń. Zamawiający zastrzega, że powyższy katalog nie wyczerpuje możliwości poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych. Zamawiający poprawi wszelkie oczywiste omyłki rachunkowe, które wystąpią w ofertach.
 2. Zamawiający w ofercie dokona poprawek innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty, o czym powiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który w terminie 2 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o  której mowa w ust. 9.

 

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami;
 2. a) cena ofertowa – 100 pkt

Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

 

 1. Każdy z Wykonawców w poszczególnych kryteriach otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną w następujący sposób:
 2. a) cena ofertowa – wg następującego wzoru:

 

IPc = (N/B) x A 

 

gdzie poszczególne litery oznaczają:

IPc – ilość punktów z kryterium ceny,

N – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,

B    – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),

A    – waga danego kryterium wyrażona w punktach – 100 pkt.

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów przyznaną przez komisję przetargową wg. powyżej wskazanych kryteriów.

 

 1. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

 

 1. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania dodatkowych kosztów na Zamawiającego, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny dodatkowe koszty, które musiałby ponieść.

 

14. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

 1. Zamawiający – w toku badania i oceny ofert – może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
 3. Realizacja zamówienia nastąpi na podstawie pisemnej umowy.
 4. Umowa zostanie zawarta na wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
 5. W celu zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik.
 6. Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną ze wskazaniem na konkretną datę zawarcia umowy.
 7. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Zamawiającego z tytułu przygotowania i złożenia swojej oferty na przedmiotowe zaproszenie.
 8. Decyzje Zamawiającego są ostateczne. W niniejszym postępowaniu nie przysługują środki odwoławcze.
 9. Jeżeli wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

 

15. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia

 

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

 1. jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
 2. jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 3. jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzone postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
 4. jeżeli postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego,
 5. bez podania przyczyn.

 

16. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celu związanym z postępowaniem o udzielenia zamówienia publicznego.  

 

 1. Zamawiający informuje, iż będzie przetwarzał dane osobowe osób fizycznych uzyskane w trakcie postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach, dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty.
 2. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
 3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Gminie Przecław jest Gmina Przecław, w którego imieniu działa Burmistrz Przecławia ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław.
 4. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Przecław: nr telefonu 17 2276710, e-mail: spiecuch@przeclaw.org.
 5. Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b „RODO” w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  2. osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy o dostępie do informacji publicznej,
  3. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Przecław przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina Przecław.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zakończenia realizacji umowy.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) po upływie 6 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zakończenia realizacji umowy,
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminie Przecław Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 10. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest niezbędny w związku z udziałem Pani/Pana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do wykonania umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
 11. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, stosownie do art. 22 „RODO”.
 12. Wykonawca jest obowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z „RODO” względem osób fizycznych, których dane osobowe przekazuje Zamawiającemu, i których dane pośrednio pozyskał. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił wyżej wymieniony obowiązek informacyjny, wobec osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, zobowiązuje się Wykonawcę do złożenia stosownego pisemnego oświadczenia (treść zamieszczona we wzorze Formularza ofertowego –załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

 

 

 

15. Załączniki

Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Formularz ofertowy- Załącznik nr 1.
 2. Wykaz wykonanych robót budowlanych –Załącznik Nr 2.
 3. Dokumentacja techniczna – Załącznik Nr 3.
 4. Przedmiar robót- Załącznik Nr 4.
 5. Wzór umowy – Załącznik nr 5.
 6. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia -Załącznik nr 6.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

   Zamawiający:

                                                                                                           Parafia Rzymskokatolicka

                                                                                                   p.w. Wniebowzięcia N.M.P.

                                                                                                  39-320 Przecław, ul. Kolejowa 11

 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące Wykonawcy

Pełna nazwa i adres wykonawcy  

 

 

Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym: imię i nazwisko oraz nr tel.  
NIP  
REGON  
Telefon / fax  
Adres e-mail  
     

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 11 lutego 2019 r. dotyczące zadania pn.: Wykonanie robót zewnętrznych w otoczeniu zabytkowej kaplicy Św. Bernardyna w Przecławiu oferuję realizację zamówienia zgodnie z wymogami, warunkami i terminami określonymi w zapytaniu ofertowym za cenę ryczałtową:

 

  Kwota Kwota słownie
CENA OFEROWANA NETTO

 

   
PODATEK VAT ………………%    

 

CENA OFEROWANA BRUTTO

 

   

Okres gwarancji na roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia wynosi:
36 miesięcy.

 

Oświadczamy, że:

 1. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie: 15.11.2019r
 2. Termin płatności faktury: 30 dni
 3. Firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym oraz dołączamy wymagane oświadczenie potwierdzające spełnienie tych warunków;
 4. Oświadczenia Wykonawcy:
 • Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego  zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty i zobowiązuję się spełnić wszystkie wymagania Zamawiającego wymienione w zapytaniu i we wszystkich załącznikach do niego.
 • Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
 • Oświadczam, że załączony do zapytania ofertowego projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
 • Oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszelkie wymagania określone w zapytaniu ofertowym.
 • Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny z warunkami i wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach do niego.

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

 

 

 

 

 

 

…….………………., dnia ……..…….……. r.

(miejscowość)

                                                                                          …………………………………………..

Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki             

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

Wykaz wykonanych robót budowlanych

Nazwa Wykonawcy:       ……………………………..…………..………………………………….

Adres Wykonawcy:         …………………………………..….……………………………………..

(w przypadku Wykonawców występujących wspólnie należy podać dane dla wszystkich Wykonawców) 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

WARUNEK:

Zamawiający uzna warunek za spełniony: jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem w wykonaniu co najmniej 2 (dwóch) robót budowlanych o wartości nie niższej niż brutto 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesięciu tysięcy złotych) brutto każda z tych robót wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegających na zagospodarowaniu terenu (budowie, przebudowie, remoncie ogrodzeń, chodników, placów itp.). Zamawiający zaakceptuje również referencje, z których będzie wynikało, że wykonawca zrealizował inne zadanie inwestycyjne a  w  ramach tego zadania było między innymi wykonanie robót w zakresie zagospodarowania terenu na kwotę  nie niższą niż brutto 50.000,00 zł.

Wykonaliśmy następujące roboty budowlane (zamówienia):

L.p. Nazwa roboty budowlanej,  zakres roboty budowlanej – wskazujący na spełnienie warunku udziału w postępowaniu, Wartość umowy brutto 

[zł.]

Data
wykonania
[m-c, rok]
Podmiot, na rzecz którego zostały wykonane roboty

[nazwa, adres]

Nazwa Wykonawcy
1.          
2.          

 

UWAGA:

 • W wykazie robót budowlanych należy podać: nazwę obiektu budowlanego, wartość wszystkich robót budowlanych, datę wykonania zgodnie z protokołem odbioru, podmiot, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

2) W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

 

……………………dnia………….                                                        ………………………………………………

                                                                                                                                      /podpis osób uprawnionych/

 

ZAŁĄCZNIK NR 5

 UMOWA Nr …. . (Wzór umowy)

zawarta w dniu: ……………….. w Przecławiu pomiędzy:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia N.M.P w Przecławiu, 39-320 Przecław, ul. Kolejowa 11, NIP 8171647712, REGON  040063104 zwanym dalej „Zamawiającym” i reprezentowanym przez:

Stanisław Kudlik –Proboszcz

a ……………………………………………………………………………………………………….……………..,   

zwanym dalej „Wykonawcą” i reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………………..

Zwanymi dalej „Stronami”

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie
z postanowieniami art. 4 pkt 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) o następującej treści:

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1
 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: „Wykonanie robót zewnętrznych w otoczeniu zabytkowej kaplicy Św. Bernardyna w Przecławiu”.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

 1. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w miejscowości Przecław, ul. Krzywa 2.
 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z:
  • dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik nr 1 do umowy,
  • złożoną ofertą, stanowiącą załącznik nr 2 do umowy,
  • kosztorysem, o którym mowa w § 4 ust. 3,
  • obowiązującymi przepisami i normami.
 3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem prac stanowiących przedmiot umowy.

 

 • 2
 1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy do: 15 listopada 2019r.
 2. Za termin wykonania Zamówienia uznaje się dzień, w którym dokonano komisyjnego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Odbiór końcowy ma być bez uwag Zamawiającego tj. wszystkie roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Odbiór ostateczny robót będzie dokonany po wcześniejszym powiadomieniu Zamawiającego o gotowości robót do odbioru (zgłoszenia robót do odbioru).

 

 • 3
  1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, niezmienne w okresie ważności umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy oraz kosztorysem w kwocie: ………………………..………….….netto, plus należny podatek VAT w wysokości: ……………………………………………………………………………………………………………..………

Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi: …………………………………………………………………………..

słownie: …………………………………………………………………………………………………………..

 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również nieujęte w dokumentacji projektowej,
  a niezbędne do prawidłowego wykonania zadania, w szczególności: podatek od towarów i usług (VAT), koszty materiałów budowlanych, wszelkie koszty robót przygotowawczych i porządkowych, koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy, koszty utrzymania zaplecza, koszty związane
  z utrzymaniem dróg dojazdowych do placu budowy, koszty robót związanych z zabezpieczeniem placu budowy, koszty oznakowania robót na czas budowy, koszty usunięcia i utylizacji odpadów, koszty dostaw.
 2. Podstawą do określenia ceny, o której mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa oraz ilości robót wynikające z tej dokumentacji. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej.
 3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1.

 

ROZDZIAŁ II

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

 • 4
 1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
 • przekazanie dokumentacji budowlanej, zgłoszenia o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych oraz dziennika budowy,
 • protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu zamówienia
  w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,
 • wskazanie punktów poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy i zaplecza, z dniem przekazania placu do prowadzenia robót budowlanych,
 • sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia,
 • uczestniczenie w naradach zwoływanych przez Wykonawcę,
 • dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zapłata umówionego wynagrodzenia,
 • zweryfikowanie w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania Zamawiającemu, sporządzonego przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego.
 1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
 • wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, ofertą Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, europejskimi i polskimi normami oraz innymi, obowiązującymi przepisami prawa i warunkami bezpieczeństwa,
 • dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3, materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy,
 • ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
 • użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego placu budowy i prowadzonych robót zgodnie
  z obowiązującymi przepisami, w szczególności wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robót budowlanych z podaniem rodzaju zagrożenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania,
 • nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych,
 • niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o:
 1. wykonaniu robót zanikających,
 2. wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć wpływ na stan zachowania inwestycji,
 • Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt placu budowy w tym zapewnienia energii elektrycznej i wody.
 • naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,
 • uczestniczenie we wszystkich naradach zwoływanych przez Zamawiającego, dotyczących realizacji przedmiotu umowy,
 • prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót,
 • uporządkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego wykonanych robót,
 • doprowadzenie przez Wykonawcę, po zakończeniu robót budowlanych, elementów nieobjętych zakresem przedmiotu zamówienia do stanu sprzed rozpoczęcia robót budowlanych,
 • zgłoszenie wykonania robót do odbioru,
 • dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na materiały wbudowane przez Wykonawcę,
 • przygotowanie dokumentów do odbioru ostatecznego,
 • usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji,
 • uporządkowanie placu budowy po zakończeniu prac budowlanych i montażowych w danym dniu – każdego dnia,
 • utrzymanie w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a także
  w trakcie prowadzenia robót – zabezpieczenie i uniemożliwienie dostępu na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrożenia,
 • przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
  są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność
  z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian,
 • przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian,
 • przekazanie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w stanie gotowym do przystąpienia do użytkowania.
 1. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu zawarcia umowy, sporządzić kosztorys ofertowy a następnie przedłożyć go do akceptacji Zamawiającemu.
 2. Kosztorys ofertowy, o którym mowa w ust. 3, należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno–użytkowym.
 3. Zamawiający wymaga przedstawienia kosztorysu ofertowego.
 4. Zaakceptowany kosztorys ofertowy będzie stanowił integralną część umowy.
 5. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac z przedstawicielami Zamawiającego.
 6. Wszystkie wykonywane roboty budowlane i montażowe należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego. Osoba kierująca robotami budowlanymi ze strony Wykonawcy, w uzgodnieniu z przedstawicielem zarządcy obiektu, ustali szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy z podziałem obowiązków w tym zakresie i na tę okoliczność sporządzi protokół w myśl rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 7. Do dnia komisyjnego odbioru ostatecznego robót, plac budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy.
 8. Zamawiający nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza terenem planowanej inwestycji.
 • 5
 1. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi jednorazowo po zakończeniu robót, na podstawie faktury końcowej, zatwierdzonej przez Zamawiającego i wystawionej przez Wykonawcę, na podstawie zatwierdzonego protokołu końcowego odbioru robót.
 2. Do każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę ma on obowiązek załączyć zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz dowody uregulowania tych należności.
 3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem ust. 6.
 4. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pełnej kwocie jest przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w ust. 7 pkt 2, w stosunku do których Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność na zasadzie art. 647 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, że wszelkie należności wobec nich zostały przez Wykonawcę uregulowane, w tym należności zafakturowane, wymagalne po dacie płatności względem Wykonawcy.
 5. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,
  w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.
 6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
 7. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 6, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
 8. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego w formie pisemnej o:
 • zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,
 • możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 5.
 1. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 8 pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 8 pkt 1 i 2, Zamawiający może:
 • nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
 • złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
 • dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
 1. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
  o której mowa w ust. 5, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
 2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 9 pkt 3, wynosi 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 8 pkt 2.
 3. Faktury będą wystawiane na:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia N.M.P w Przecławiu

NIP: 8171647712, REGON: 040063104

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej części zafakturowanej kwoty
  w przypadku stwierdzenia, że jest ona niewłaściwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, Zamawiający dokona zwrotu faktury bez jej zaksięgowania
  i zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień lub zmiany faktury.
 3. Termin płatności faktury, będzie liczony od dnia otrzymania wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury.
 4. Ceny robót w załączonym kosztorysie nie będą podlegały waloryzacji ze względu na inflację.

 

 • 6
  1. Przeprowadzone czynności odbiorowe zostaną potwierdzone sporządzeniem przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót, który powinien zostać podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy.
  2. Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest własnym staraniem, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3:
 • dostarczyć certyfikaty, atesty i inne dokumenty zastosowanych wyrobów i materiałów,

 

 • 7
 1. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
 • jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
 • jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może:
 1. obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
 2. odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem.
 3. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

 

 • 8
 1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
 2. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby jednego z opisanych poniżej przypadków:
 • termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
 • termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamówienia, wskazany w § 2,
 • umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego,
 • umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,
 • umowa o podwykonawstwo zawiera ceny jednostkowe na wyższym poziomie niż ceny jednostkowe, zawarte w kosztorysie, o którym mowa § 4 ust. 3.
 • umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zakresu odpowiedzialności za wady, przy czym zastrzega się, aby okres tej odpowiedzialności, nie był krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy za wady wobec Zamawiającego,
 1. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
 2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
 3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, których mowa w ust. 3.
 4. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
 5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz usługi transportowe.
 6. Wyłączenia, o których mowa w ust. 8, nie dotyczą również umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 złotych brutto.
 7. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 3 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
 8. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej.
 9. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje się odpowiednio do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
 10. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.
 11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, które wykonuje przy pomocy podwykonawców i dalszych podwykonawców.
 12. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót budowlanych, realizowanych przez podwykonawców.
 13. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia.
 14. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.
 15. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
 16. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
 17. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

 

 • 9
  1. Osobą upoważnioną do kontaktów:
 • z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: …………………..; nr tel.: ……………………….;
 • z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ……………………; nr tel.: ……………………… .

 

 • 10
 1. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować plac budowy, w szczególności poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robót, oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.
 2. Wykonawca zobowiązuje się dozorować plac budowy w czasie prowadzenia robót.
 3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy i wykonywanych robót od momentu przejęcia placu budowy.
 4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na zdrowiu i mieniu, powstałe w związku z prowadzonymi robotami.

 

 • 11
 1. Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności z dokumentacją techniczną, i warunkami lokalnymi, zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać roboty budowlane na warunkach określonych w umowie.

 

 • 12
 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane na okres 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru ostatecznego.
 2. Wykonawca oświadcza, że wykonane roboty, zamontowane urządzenia oraz użyte materiały nie mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych i zapewniają bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie.
 3. Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi za wady usunie usterkę lub uszkodzenie na własny koszt niezwłocznie po otrzymaniu od Zamawiającego powiadomienia drogą pisemną lub elektroniczną.
 4. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciągu 7 dni roboczych od dokonania oględzin lub otrzymania powiadomienia, Zamawiający będzie miał prawo usunąć usterkę we własnym zakresie lub za pomocą zatrudnionej strony trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wady będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.
 5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne i prawne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót.
 6. W ramach odpowiedzialności gwarancyjnej i rękojmi za wady Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wady lub dostarczenia rzeczy nowej wolnej od wad.
 7. Zamawiający ma prawo wymiany urządzenia lub materiału na nowe, jeżeli trzykrotna naprawa nie przyniosła pozytywnego efektu działania lub zachowania się urządzenia czy materiału.
 8. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej Gwarancją i rękojmią za wady, okres gwarancji i rękojmi za wady biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad albo naprawy rzeczy.
 9. W przypadku wymiany części rzeczy objętej gwarancją i rękojmią za wady okres gwarancji i rękojmi za wady biegnie dla tej części.
 10. W innych przypadkach okres gwarancji i rękojmi za wady ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją Zamawiający nie mógł z niej korzystać.
 11. W każdym przypadku przedłużony Okres Gwarancji i rękojmi za wady nie może być przedłużony o więcej niż dwa lata w stosunku do Okresu gwarancji i rękojmi za wady określonego przez Wykonawcę. 
 12. Jeżeli okres gwarancji i rękojmi za wady udzielonej przez producenta urządzeń, maszyn oraz instalacji jest dłuższy niż Okres Gwarancji i rękojmi za wady udzielonej przez Wykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany z ostatnim dniem upływu Okresu Gwarancji i rękojmi za wady udzielonej przez Wykonawcę do przeniesienia na Zamawiającego uprawnień wynikających z tych gwarancji i rękojmi za wady udzielonych przez producentów. 
 13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność gwarancyjną za dostarczone i wbudowane urządzenia oraz materiały do końca udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo upływu gwarancji wytwórcy urządzenia czy materiału.
 14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność gwarancyjną za wskazane elementy Kontraktu niezależnie od tego czy wykonał je sam czy za pomocą Podwykonawców.
 15. Przeglądy eksploatacyjne urządzeń oraz serwis urządzeń wraz z częściami eksploatacyjnymi do czasu upłynięcia terminu gwarancji i rękojmi za wady należy do
 16. Przed upływem ostatniego roku gwarancji i rękojmi za wady nastąpi komisyjny nieodpłatny przegląd techniczny przedmiotu umowy. Z przeglądu tego sporządzony zostanie protokół. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do naprawy wszystkich usterek.
 17. Wykonawca odpowiada za wadę również po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady, jeżeli Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o powstaniu wady przed upływem tejże gwarancji.
 18. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji i rękojmi za wady powstałe na skutek:
 • Siły wyższej pod pojęciem, której rozumie się stan wojny lub stan klęski żywiołowej,
 • Szkód wynikłych z winy Zamawiającego lub innego użytkownika obiektu, a szczególnie użytkowania materiałów lub urządzeń w sposób niezgodny z instrukcjami lub zasadami eksploatacji i użytkowania,
 • Uszkodzeń mechanicznych oraz oczywistych aktów wandalizmu.

 

 

ROZDZIAŁ IV

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KAR UMOWNYCH, ODSTĄPIENIA OD UMOWY

ORAZ ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

 

 • 13
 1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne
  z następujących tytułów:
 • Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących przypadkach:
 1. za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych – w wysokości 0,2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, liczonego od terminu określonego w § 2,
 2. za każdorazowe nieuporządkowanie placu budowy po zakończeniu prac budowlanych
  i montażowych w danym dniu – każdego dnia – w wysokości 100,00 złotych,
 3. za zwłokę w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamówienia, stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub wynikających z gwarancji – w wysokości 0,2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek,
 4. w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 10% niezapłaconej należności,
 5. w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,2% niezapłaconej należności za każdy dzień opóźnienia,
 6. w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy
  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 2 500,00 złotych brutto za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
 7. w każdym przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 2 500,00 złotych brutto za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
 8. w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,2% wartości brutto tej umowy, za każdy dzień opóźnienia od upływu terminu, którym mowa w § 8 ust. 10,
 9. za zwlokę w dostarczeniu Zamawiającemu do akceptacji kosztorysów ofertowych– w wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień opóźnienia liczonego od upływu terminu, o którym mowa w § 4 ust. 3,
 10. za zwłokę w dostarczeniu kosztorysów ofertowych uwzględniających uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego – w wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień opóźnienia liczonego od terminu, o którym mowa w § 4 ust. 5,
 • Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru, wynikłą z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 0,2% wynagrodzenia, którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia, w którym odbiór miał być przeprowadzony.
 1. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.
 2. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane z wynagrodzenia za wykonane roboty.
 3. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów.
 4. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary
  z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

 

 • 14
 1. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach:
 • z tytułu odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
 • z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
 1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach:
 • z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1,
 • z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1.
 1. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody i utraconych korzyści.
 2. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane z wynagrodzenia za wykonane roboty.
 3. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów.
 4. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z umowy.

 

 • 15
 1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
 • Zamawiającemu – w następujących przypadkach:
 1. wystąpiły okoliczności określone w art. 145 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
 2. Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, wskazaniami Zamawiającego, postanowieniami umowy lub sztuką budowlaną.
 3. zostanie zgłoszony wniosek o upadłość firmy Wykonawcy lub zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o każdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniającej zgłoszenie wniosku o upadłość oraz zgłoszeniu lub wpłynięciu wniosku o upadłość, w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności,
 4. chociażby część majątku Wykonawcy zostanie zajęta w postępowaniu egzekucyjnym,
 5. gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie podjął ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie,
 6. Wykonawca samowolnie przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 5 dni kalendarzowych,
 7. w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b,
 8. wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w § 5 ust. 10,
 9. jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 3 lub 5, pomimo pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiającego,
 10. jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 13 ust. 1, 2, 3, 4 lub 5,
 11. w innych przypadkach określonych niniejszą umową;
 • Wykonawcy – w następujących przypadkach:
 1. Zamawiający, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru końcowego,
 2. Zamawiający w czasie jednego miesiąca od upływu terminu, określonego umową na zapłatę faktur, nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty, pomimo dodatkowego wezwania.
 3. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.
 4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.
 5. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
 • w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,
 • Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,
 • Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
 • Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające,
 • Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
 1. Zamawiający, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest do:
 • dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,
 • odkupienia materiałów, określonych w ust. 4 pkt 3, według cen zakupu na realizację przedmiotu umowy,
 • rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy,
 • przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór placu budowy.

 

ROZDZIAŁ V

ZMIANY UMOWY I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 16
 1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:
  • przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, w okresie dłuższym niż 3 następujących po sobie dni kalendarzowych – potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie,
  • przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej,
  • przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych,
  • przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej,
  • przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy, zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1,
  • konieczności wykonania robót zamiennych (do których wykonania wystarczy zgoda zamawiającego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawcę zamówienia podstawowego w sposób odmienny od sposobu określonego w umowie, a jednocześnie w sposób niepowodujący zwiększenia (zmiany) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy, oraz zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2,
  • zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy,
  • w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem ust. 3. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
  • konieczności dokonania wymiany osób, o których mowa w treści umowy, po stronie którejkolwiek ze stron umowy,.
 2. Konieczność wykonania robót zamiennych, o których mowa w ust. 1 pkt 7, zachodzi w sytuacji, gdy:
 • materiały budowlane, przewidziane w umowie do wykonania zamówienia, nie mogą być użyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastąpienia ich innymi materiałami budowlanymi,
 • w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego,
 • w czasie realizacji budowy zmienią się warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma),
 • w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zastosowano lepsze materiały budowlane bądź inną technologię wykonania robót.
 1. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między stronami umowy.
 2. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez obydwie strony umowy.
 3. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.

 

 • 17
 1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.
 2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
 3. Wykonawca zobowiązuje się:
  1. przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą,
  2. do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia,
  3. dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
  4. do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,
  5. zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
 4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
 5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
 6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.
 7. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest: Stanisław Kudlik.
 8. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.
 9. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
 10. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie dłuższym niż 7 dni
 11. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.
 12. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
 13. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Wykonawcę.
 14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych.
 15. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 16. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
 17. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.
 18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.

 

 • 18

Spory, mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu miejscowo sądowi powszechnemu według siedziby Zamawiającego.

 

 • 19

Wykonawca nie może przenieść wierzytelności z umowy na osobę trzecią, bez wcześniejszego uzyskania zgody Zamawiającego.

 

 

 

 • 20

W sprawach nieuregulowanych umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy –

Prawo zamówień publicznych.

 

 • 21

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach:

 • dwa egzemplarze dla Zamawiającego,
 • jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                 WYKONAWCA

 

 

 

Załączniki:

 1. Dokumentacja projektowa.
 2. Oferta wykonawcy.

 

ZAŁĄCZNIK NR 6

Wykaz osób, które będą uczestniczyć

w wykonywaniu zamówienia

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy:  ………………………………………………………………………………………….

(w przypadku Wykonawców występujących wspólnie należy podać dane dla wszystkich Wykonawców)

OŚWIADCZAMY, ŻE:

W wykonywaniu niniejszego zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby:

Lp. Imię i nazwisko Numer i zakres uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi – wynikający z decyzji o nadaniu uprawnień  Zakres wykonywanych czynności Informacja o podstawie do dysponowania osobą

(wskazanie formy współpracy, tj.
np. umowa o pracę, umowa zlecenie, zobowiązanie podmiotu trzeciego)

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje do wykonania niniejszego zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

a)   jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, a ponadto odbyły co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.

 

 

         

 

 

………………………………dnia………….                               ……………………………………………………

         miejscowość                                                           Podpis(y) i pieczątka(i) upełnomocnionego(ych)                                                                                                              przedstawiciela(li) Wykonawcy(ów)

 

 

Brak możliwości komentowania.