Sakramenty i sakramentalia

Chrzest Święty

 

chrzestJest to pierwszy i najważniejszy sakrament; oczyszcza z grzechu pierworodnego, odradza nas duchowo oraz włącza do wspólnoty Kościoła umożliwiając przyjęcie innych sakramentów. Przez chrzest stajemy się dziećmi Bożymi i wkraczamy na drogę wiary, która ma nas doprowadzić do szczęścia wiecznego. Przyjęcie tego sakramentu jest potwierdzane odpowiednim wpisem do ksiąg parafialnych, którego nie można usunąć, nawet w przypadku odejścia ochrzczonego od Kościoła w późniejszym czasie.

Sakrament chrztu świętego udzielany jest w drugą niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 11.30. Msza św. w tym dniu jest sprawowana w intencji nowoochrzczonych dzieci oraz ich rodziców i chrzestnych.

Zgłaszając dziecko do chrztu św. należy:

 • przynieść akt urodzenia dziecka z USC
 • podać datę ślubu kościelnego rodziców
 • podać dane rodziców dziecka (imiona i nazwiska, nazwisko rodowe matki, daty urodzenia, imiona i nazwiska ich rodziców, adres zamieszkania)
 • podać dane rodziców chrzestnych (imiona i nazwiska, daty urodzenia oraz adresy zamieszkania).

Rodzice chrzestni powinni być osobami odznaczającymi się mocną wiarą i pobożnością, którzy w swoim życiu kierują się przykazaniami Bożymi i nauczaniem Kościoła. Jeżeli rodzice chrzestni są spoza naszej parafii winni przedłożyć zaświadczenie od proboszcza własnej parafii, potwierdzające, iż są praktykującymi katolikami.

Gdy wybieramy imię dla dziecka, kierujemy się chrześcijańską wiarą i staramy się, aby przez nadawane imię nasze dziecko otrzymywało także świętego patrona, który będzie czuwał nad jego życiem i wzrostem w wierze.

Przed chrztem zarówno rodzice (o ile nie żyją w związku niesakramentalnym), jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do spowiedzi, aby w czasie Eucharystii przyjąć Komunię św., dlatego przy wpisywaniu dziecka do Księgi Chrztów otrzymują kartki do spowiedzi, które powinni wręczyć kapłanowi przed spowiedzią.


Bierzmowanie

 

bierzmowanieIstotą tego sakramentu jest przekazanie darów Ducha Świętego, umocnienie wiary oraz uzdolnienie do świadczenia o niej oraz jej obrony. Duch Święty obdarzając osobę bierzmowaną swoimi szczególnymi darami czyni ją zdolną do podjęcia trudu wzrastania w wierze, pogłębiania jej a także do świadczenia o swojej przynależności do Chrystusa i Kościoła w każdej, w jakiej może się znaleźć człowiek.

Ten sakrament jednoczy ściślej z Jezusem Chrystusem i włącza wierzących w misję ewangelizacyjną Kościoła. Często bierzmowanie nazywa się także sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej.

Instrukcja o przygotowaniu i kryteriach dopuszczenia do Sakramentu Bierzmowania w diecezji tarnowskiej mówi, iż

Kandydaci do Bierzmowania (klasy III Gimnazjum i 7-8 Szkoły Podstawowej) są zobowiązani do:

 • uczestnictwa we Mszy Świętej w każdą niedzielę i święto
 • regularnego przystępowania do Sakramentu Pokuty (na każdy I piątek miesiąca)
 • starania się o jak najlepszą ocenę z religii i opanowania obowiązującego materiał z Katechizmu
 • udziału we wszystkich liturgicznych spotkaniach oraz parafialnej katechezie (nieobecność usprawiedliwiają Rodzice)
 • uczestnictwa w rekolekcjach parafialnych
 • uczestniczenia w nabożeństwach: różańcowych, roratach, Gorzkich Żalach i Drodze Krzyżowej, Triduum Paschalnym, nabożeństwach majowych
 • zachowania prawdziwie chrześcijańskiego.

Patron do bierzmowania – powinna być to osoba uznana przez Kościół za świętą (lub błogosławioną), którą kandydat pragnie w swym życiu naśladować

Świadek bierzmowania – winna to być osoba wierząca i praktykująca, która już przyjęła sakrament bierzmowania. Najlepiej ojciec chrzestny albo matka chrzestna, ze względu na powiązanie tego sakramentu z chrztem. Nie mogą być nimi jednak rodzice (jest to wymóg Prawa Kanonicznego).


Małżeństwo

 

małżeństwoSakrament małżeństwa to związek mężczyzny i kobiety oparty na wzajemnej miłości i odpowiedzialności, który stanowi znak miłości Chrystusa do Kościoła. Jest to nierozerwalne przymierze mężczyzny i kobiety tworzące wspólnotę całego życia, podejmowaną dla ich własnego dobra i dla zrodzenia i wychowania potomstwa.

Życie małżeńskie jest wspólną drogą uświęcenia i wzrostu w wierze i miłości dwojga ludzi złączonych sakramentalnym węzłem.

Narzeczeni pragnący zawrzeć sakramentalny związek małżeński zgłaszają się do kancelarii parafialnej trzy miesiące przed planowanym ślubem, jednak termin zawarcia sakramentu należy zarezerwować znacznie wcześniej.

I spotkanie – narzeczeni przedstawiają wówczas:

 • metryki chrztu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące wstecz
 • świadectwa nauki religii z ostatniej klasy
 • zaświadczenia o udziale w kursie przedmałżeńskim
 • dowody osobiste

Jeśli jedna ze stron jest spoza parafii, gdzie będzie ślub, wówczas narzeczeni otrzymują świadectwo do wygłoszenia zapowiedzi i zanoszą do parafii aktualnego zamieszkania tej osoby.

Narzeczeni otrzymują także kartki do spowiedzi. Zaleca się, aby I spowiedź była spowiedzią generalną z całego życia i powinna się odbyć w najbliższym czasie po I rozmowie w kancelarii. Natomiast II spowiedź powinna się odbyć w przeddzień zawarcia związku małżeńskiego. Do obu spowiedzi należy przygotować się odpowiednio przy pomocy książeczki lub modlitewnika, w których znajduje się szczegółowy rachunek sumienia dla osób dorosłych.

W naszym dekanacie (Mielec – Południe) dni skupienia dla narzeczonych odbywają się w każdą I niedzielę miesiąca w kościele pw. Trójcy Świętej w Mielcu (os. Smoczka) o godz. 14.00.

II spotkanie – narzeczeni przynoszą:

 • zaświadczenie z USC (3 egz.)
 • świadectwo wygłoszonych zapowiedzi
 • zaświadczenie z Poradni Rodzinnej i Dnia Skupienia
 • podają imiona i nazwiska świadków (powinny to być osoby wierzące i praktykujące)
 • Jeśli małżeństwo nie jest konkordatowe, trzeba przedstawić akt małżeństwa cywilnego z USC.

 
Namaszczenie chorych

 

namszczenieJest to sakrament udzielany wiernym w wypadku poważnej lub grożącej śmiercią choroby. Osoby w podeszłym wieku mogą je przyjmować wielokrotnie. Jeżeli chory nie może się spowiadać, sakrament własną mocą odpuszcza grzechy, o ile chory pragnie dostąpić przebaczenia.

Wbrew obiegowym opiniom nie jest to sakrament przeznaczony wyłącznie dla umierających. Sakrament namaszczenia przeznaczony jest wyłącznie dla żyjących.

W naszej parafii kapłani odwiedzają chorych z okazji I piątków miesiąca. Osoby chore lub starsze, które nie mogą wychodzić z domu, a pragną przystępować do spowiedzi i przyjąć Komunię św. w swoim domu należy zgłosić odpowiednio wcześniej.

Na czas odwiedzin z posługą kapłańską duszpasterza należy przygotować:

 • stół nakryty białym obrusem
 • krzyż
 • zapalone świece
 • szklankę wody (ewentualnie łyżeczkę, by ułatwić choremu przyjęcie Komunii św.)
 • watę, wodę święconą i kropidło, gdy ma być udzielany sakrament namaszczenia chorych
 • ważne jest także, aby bliscy i domownicy towarzyszyli choremu podczas odwiedzin kapłana.

Pogrzeb Chrześcijański

 

pogrzebPogrzeb jest jednym z podstawowych moralnych i religijnych obowiązków wobec zmarłego człowieka. W dniu pogrzebu gromadzą się krewni i przyjaciele zmarłego na Eucharystii sprawowanej w jego intencji. Towarzyszą mu również w drodze na miejsce wiecznego spoczynku. Modlitwy i pieśni pogrzebowe wyrażają, mimo smutku po utracie ukochanej osoby, nadzieję na wieczne życie. Kościół uczy, że dzień śmierci jest niejako narodzeniem do nowego, wiecznego życia.

„I choć nas zasmuca nieunikniona konieczność śmierci, znajdujemy pociechę w obietnicy przyszłej nieśmiertelności. Albowiem życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy, i gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie” /fragm. prefacji pogrzebowej/

Celem ustalenia daty pogrzebu należy w kancelarii parafialnej przedstawić Akt zgonu potwierdzony przez USC.

W sprawie organizacji pogrzebu należy także skontaktować się z panem grabarzem, organistą oraz siostrą zakrystianką.

Opieka nad cmentarzem
Kazimierz Zaręba
Podole 95
Tel. 609 645 437

Organista
Marcin Bukała
Tel. 694 568 921

Siostra zakrystianka
s. Hilaria Siwek
Przecław, ul. Krzywa 4
Tel. 17 581 31 29

Około 2-3 tygodni po pogrzebie można odebrać w zakrystii wykaz Mszy św. zamówionych za zmarłego, zarówno tych, które będą odprawione w naszej parafii, jak i poza nią. Ponieważ w naszej parafii zamawianych jest wiele Mszy świętych, z tego powodu nie jesteśmy w stanie odprawić wszystkich Mszy pogrzebowych w naszym kościele parafialnym. Cześć intencji jest przekazywana kapłanom, którzy nie mają wystarczającej liczby intencji. O Mszach świętych odprawianych poza naszą parafią informujemy w czasie niedzielnych ogłoszeń duszpasterskich.

Pamiętajmy, że z chwilą pogrzebu nie kończy się nasza troska o osoby, które odeszły. Pamiętajmy o nich w codziennych modlitwach, prosząc Miłosiernego Boga, by przyjął do chwały zbawionych a zwłaszcza przez ofiarowane w ich intencji Msze święte, np. z okazji kolejnej rocznicy śmierci.

Brak możliwości komentowania.